Välkommen till

Vi är din kompletta entreprenör inom Mark och Järnväg

Kontakta oss för offert oavsett storlek på projekt eller om du som kund är ett företag eller privatperson

OM OSS

SSM AB är ett bolag som grundades år 2020. Vi har specialiserat oss på
Maskintjänster & Bemanningstjänster till Infrastrukturprojekt inom
järnväg och anläggning. Vi lägger stor vikt att du som kund ska känna dig
trygg med rätt maskiner och redskap och rätt utbildad personal som utför
arbetena effektivt och med högt säkerhets och kvalitetstänk. Vi finns
behjälpliga till dig som kund från kalkylstadiet till slutbesiktning med
kompetens och resurser som effektiviserar ert projekt. Vi är verksamma i
hela Sverige men har vårt kontor i Nordmaling.

Affärsområden

BANA
MARK
MASKIN
Previous
Next

järnväg

● Spårgående Grävmaskiner 10-20ton
● Traktorgrävare med lift 14 eller 20 meter
● Bantekniker
● Tsm A, E, L,-Skydd samt E2
● Sos ledare
● Sos planerare
● Tågvarnare
● Vägvakter
● Elsäkerhetsledare maskin & bana
● Arbetsledning
● TSA operatöter
● Stabilitetspåverkande arbete i spår
● Snöröjning och halkbekämpning
● Neutralisering
● Rälsbyten
● Slipersbyten
● Buskröjning
● Kabelplöjning
● Kabelgrävning
● Profil sopning
● Makadamsugning
● Kanalisation
● VA förläggning
● Komponentbyten

MARK


● Bandgrävare 2-30 ton
● Hjullastare 8-17 ton
● Hjulgrävare 11-20ton
● Dumprar
● Anläggare
● Arbetsledning
● Packningsutrustning
● Tomtplaneringar
● Vatten och Avlopp
● Dräneringar
● Husgrunder
● Snöröjning och Halkbekämpning
● Materialförädling
● Materialtransporter

Policys

SÄKERHETSPOLICY
Vårt arbete är aldrig så viktigt eller bråttom att vi inte hinner göra det säkert!
Genom utbildning, kommunikation samt analys och identifiering av risker kommer SSM AB att säkerställa att åtgärder vidtas för identifiering av säkerhetsrisker som
uppstår i vår verksamhet. Vi kommer aktivt arbeta för att minska dessa risker så långt det är
praktiskt möjligt.

 

MILJÖPOLICY
Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men har som mål att överträffa gällande
lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta
nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Vi strävar också efter att släppa ut
mindre kemikalier.
Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte.
Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall
hanteras på ett säkert sätt.
Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är
möjligt.
Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med
våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.
Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!

 

KVALITETSPOLICY
Vi skall ge support, genom:
Hög kompetens
Genomtänkta helhetslösningar
Kvalitetsmedveten personal
Kvalitetsmedvetna underleverantörer
Effektiva rutiner
God ekonomi för för alla inblandade parter
Att vid varje tillfälle utföra tjänster i enlighet med våra kunders behov och överenskomna
krav på bästa sätt.
Därigenom skapar vi rätt kvalité på utfört arbete och ett bra beställar-förtroende.
Detta är utgångspunkten för en ständig förbättring av verksamheten.
För att leva upp till denna policy krävs att verksamheten ständigt utvecklas genom aktivt
engagemang av företagets medarbetare.
Genom att stimulera till fortlöpande utbildning och kompetensutveckling av all personal som
är involverad i företagets produktion skall vi ständigt förbättra och dokumentera det
kvalitetsmedvetna som kännetecknar vårt företag.
Vi skall styra och kontrollera verksamheten, med målsättningen att göra rätt från början, så
att vi ständigt minskar felkostnader och reklamationer.
Alla anställda, underleverantörer och deras personal skall erhålla tillräcklig information för att
kunna ta ansvar för kvaliteten av eget arbete.
Med detta dokument som grund skall vi utveckla ett kvalitetsledningssystem anpassat till
ISO-standarden, till lagar och förordningar samt marknadens krav.

 

ARBETSMILJÖPOLICY
Med ett aktivt och väl fungerande arbetsmiljöarbete skall SSM AB vara en säker
och attraktiv arbetsgivare som förebygger risker och ohälsa.
Vi skall driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagstiftningen.
Vi skall arbeta så vi förebygger skador och ohälsa på våra arbetsplatser.
Vi har som mål att ständigt förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser.
Ohälsa och skador skall inte uppkomma pga dåligt arbetsmiljöarbete.
Alkohol och droger är förbjudet under arbetstid. Inte heller tider så den kan påverka arbetet.
Medicin som kan påverka arbetsmiljö och säkerhet skall anmälas till arbetsgivaren.
Befintliga och uppkommande risker skall dokumenteras och analyseras löpande för att
förebygga olyckor. Åtgärder skall dokumenteras.
Arbetsmiljöarbete skall ingå som en naturlig del i det vardagliga arbetet i samarbete med alla
anställda och inhyrda medarbetare.
Skyddsombud och medarbetare som tilldelas arbetsmiljöuppgifter skall ges
kunskap/utbildning så arbetet genomförs på ett professionellt sätt

 

ALKOHOL OCH DROGPOLICY
Företaget skall ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.
Inom företaget accepteras inte alkohol- eller drogpåverkad personal.
Arbetsuppgifterna är helt oförenliga med alkohol och droger.
Målsättningen är att allt missbruk ska bort från arbetsplatsen. Medarbetaren skall, om behov
föreligger, erbjudas rehabilitering för missbruket och därmed kunna behålla anställningen.
Missbruket ska bort – människan ska vara kvar.
Varje medarbetare ska vara medveten om riskerna med missbruk av alkohol och droger
samt i möjligaste mån verka för att förebygga sådant missbruk.

Kontakt

Åsgatan 7 Nordmaling

Tel Sebbe 076-787 33 32

sebastian@sjolundssparomark.se